Inuktitut Alphabet <=> Syllabary Conversion


Alphabet Syllabary ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ
p t k g m n s l j v r q ng nng      ai pai tai kai gai mai nai sai lai jai vai rai qai ngai
    

i pi ti ki gi mi ni si li ji vi ri qi ngi nngi
ii pii tii kii gii mii nii sii lii jii vii rii qii ngii nngii
u pu tu ku gu mu nu su lu ju vu ru qu ngu nngu
uu puu tuu kuu guu muu nuu suu luu juu vuu ruu quu nguu nnguu
a pa ta ka ga ma na sa la ja va ra qa nga nnga
aa paa taa kaa gaa maa naa saa laa jaa vaa raa qaa ngaa nngaa